Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

ABC Płatnika | KPMG w Polsce

ABC Płatnika

Skala podatkowa w 2018 roku

Podstawa obliczenia podatku (w zł) Podatek wynosi
Ponad Do
85 528 18%

minus kwota
zmniejszająca podatek

85 528 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Koszty uzyskania przychodów wynoszą 111,25 zł miesięcznie (maksymalnie 1335 zł rocznie) dla zatrudnionych u jednego pracodawcy lub 111,25 zł miesięcznie u każdego pracodawcy (maksymalnie 2002,05 zł rocznie) dla zatrudnionych u wielu pracodawców. Dla dojeżdżających z innej miejscowości koszty uzyskania przychodów wynoszą odpowiednio 139,06 zł miesięcznie (maksymalnie 1668,72 zł rocznie) dla zatrudnionych u jednego pracodawcy lub 139,06 zł miesięcznie u każdego pracodawcy (maksymalnie 2502,56 zł rocznie) dla zatrudnionych u wielu pracodawców.

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa obliczenia podatku (w zł) do
8 000
ponad 8 000
do 13 000
ponad 13 000 do
85 528
ponad 85 528
do 127 000
ponad 127 000
Kwota zmniejszająca podatek (w zł) 1 440 1 440 – [883,98 x (podstawa obliczenia podatku – 8 000)
/5 000]
556,02 [556,02 – [556,02 x (podstawa obliczenia podatku – 85 528)
/41 472
0

Ryczałt – samochód służbowy do celów prywatnych

250 zł Miesięczny przychód pracownika dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3
400 zł Miesięczny przychód pracownika dla samochodów powyżej 1600 cm3
W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenie ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 ww. kwot.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.).

Kilometrówka – samochód prywatny do celów służbowych

Stawki za 1 km
Samochód Motocykl Motorower
do 900 cm3 pow 900 cm3
0,5214 zł 0,8358 zł 0,2302 zł 0,1382 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących
własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Składki na ubezpieczenie społeczne w 2018 roku

Rodzaj ubezpieczenia Udział pracodawcy Udział pracownika Razem
Ubezpieczenie emerytalne* 9,76% 9,76% 19,52%
Ubezpieczenie rentowe* 6,50% 1,50% 8,00%
Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)*/*** 1,50% 1,50%
Ubezpieczenie chorobowe 2,45% 2,45%
Ubezpieczenie wypadkowe** 0,40%-3,60% 0,40%-3,60%
Fundusz Pracy (FP)**** 2,45% 2,45%
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) 0,10% 0,10%
Razem (do 133 290 zł) 19,21%-22,41% 13,71% 32,92%-36,12%
Razem (powyżej 133 290 zł) 2,95%-6,15% 2,45% 5,40%-8,60%

* Składki emerytalne i rentowe oraz FEP naliczane są tylko do osiągnięcia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru tych składek, który w 2018 r. wynosi 133 290 zł (M.P. z 2017 r. poz. 1174).
** Od 01.04.2006 r. stopa % tej składki ustalana jest przez ZUS lub płatnika.
*** Składka FEP opłacana jest za pracowników urodzonych po 31.12.1948 r. i wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
**** Składek FP nie opłaca się za kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 roku

Opis Wysokość Podstawa prawna
Składka pobierana 9,00%
(podstawy wymiaru)
j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.
Składka odliczana w PIT 7,75%
(podstawy wymiaru)
j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2032 z późn. zm.

Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Kwota (w zł) Podstawa prawna
11 107,50 zł (kwota 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia) M. P. z 2017 r. poz. 1214

Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku

Kwota (w zł) Podstawa prawna
2100,00 Dz. U. z 2017 r. poz. 1747

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2018 roku

Kwota (w zł) Podstawa prawna
4 443 zł M.P. z 2017 r. poz. 1174